How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 3 ... 34 At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, Narito, ang aking ina at aking mga kapatid! At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. What does "cross" symbolize in the New Testament? His favours are renewed, as our wants and necessities are. To Get the Full List of Definitions: 35 For d whoever would save his life 4 will lose it , but whoever loses his life for my sake e and the gospel’s will save it . Then, calling the crowd to join his disciples, he said, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Sign Up or Login. What is the significance of Jesus trying to bring the disciples' attention to the fact that only 7 loaves are left over after feeding the crowd in Mark 8? What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? 34 “If anyone wants to come with me,” he told them, “he must forget self, carry his cross, and follow me. Tagalog Bible: Mark. • marka 8:34 - At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Mark chapter 8 KJV (King James Version) 1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,. Mark 8:34-35. What is the significance of the blind man seeing tree-like people walking in Mark 8:22-25? At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. What does "cross" symbolize in the New Testament? 1 At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan.. 9 Christ knows and considers our frames. Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? Self-help is no help at all. Luke 16:31. at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? Se... Read verse in The Message Bible 0 Votes, Mark 8:11 - 12 Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila. 37 What did Jesus mean by "generation" in Mark 8:12? At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. 34 Then, calling the crowd to join his disciples, he said, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. 32 At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. 33 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What did Jesus mean when he said beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod? What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. 3 Votes, Mark 8:26 Then Jesus called the crowd and his disciples to him. What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? 15:32), did Jesus use this word of Himself. At sinaysay nila sa kaniya, na sinasabi, Si Juan Bautista; at ang mga iba, si Elias; datapuwa't ang mga iba, Isa sa mga propeta. Bibliya Tagalog Holy Bible. 32 To Get the full list of Strongs: Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo. (Psalm 119:43). The adventure of tom sawyer episode 31,32,33,34,35 tagalog version 35 For () whoever wants to save his [] life will lose it, but whoever loses his [] life for My sake and the gospel’s will save it. At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall los... Read verse in King James Version At ipinagbilin niya sa kanila, na nagsabi, Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay? At nagsidating sila sa Betsaida. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 20 1 Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, 2 Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: 3 At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila … katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang tandang ibibigay sa lahing ito. Jesus Foretells His Death and Resurrection Mark 8. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. 36 14 • At nang pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo? 38 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. k 35 For whoever wants to save their life b will lose it , but whoever … At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At sinabi nila sa kaniya, Pito. nangagmatigas na baga ang inyong puso? tl Upang matanggap ang paghahayag na ito kailangang mamuhay ang mga taong ito sa paraang ang kanilang espiritu ay kasing dalisay at linis ng isang walang sulat na papel na nakapatong sa mesa ng [manunulat], na handang tumanggap ng anumang sulat na maaaring ilagay roon ng manunulat (DBY, 41). At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. At pumaroon si Jesus, at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinabi sa kanila, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? G5590 What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? 35 Sapagka't sinomang gumaganap ng kalooban ng Dios, ito'y ang aking kapatid na lalake, at aking kapatid na babae, at ina. What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Nang aking pagputolputulin ang limang tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat? At dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y hipuin. What kind of "evil" did Rehoboam do? For whoever wants to save his own life will lose it; but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. 34 And He summoned the crowd together with His disciples, and said to them, “If anyone wants to come after Me, he must deny himself, () take up his cross, and follow Me. Mark 8:34 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Mark 8:34, NIV: "Then he called the crowd to him along with his disciples and said: 'Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." 1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; 3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. At kaniyang tinanong sila, Ilang tinapay mayroon kayo? At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang sabi ninyo kung sino ako? 29 Marcos 1:35 RTPV05 Madaling-araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalanging mag-isa. Mark 8:34 - 8:35. 11 16 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Watch Queue Queue ... At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. Sign Up or Login, InG1722 thoseG1565 daysG2250 the multitudeG3793 beingG5607 very great,G3827 andG2532 havingG2192 nothingG5101 toG3361 eatG5315, JesusG2424 calledG4341 hisG846 disciplesG3101 unto him, and saithG3004 unto them,G846, To Get the full list of Strongs: At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay? At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. Verses 33, 34. 7 If you try to hang on to your life, you will lose it. At mayroon silang ilang maliliit na isda: at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. 24 Mark 8 Jesus Feeds the Four Thousand. At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. (Psalm 119:43). At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa; at kinuha niya ang pitong tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputolputol niya, at ibinigay sa kaniyang mga alagad, upang ihain sa kanila; at inihain nila sa karamihan. Do miracles prove Jesus’ divine mission? 4 Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. 35 Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya. 31 At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. 23 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 8 ... 34 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, ... at sumunod sa akin. What does the Bible say about impactful thoughts? At ipinagbilin niya sa kanila, na nagsabi, Tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’ Wala nang 1 Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? At sinabi nila, Pito. Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 14 ... 34 At sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa, hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at mangagpuyat. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? At sinabi niya sa kanila, Hindi pa baga ninyo napaguunawa? 2 hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man? The bounty of Christ is always ready; to show that, he repeated this miracle. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? At sila'y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila. At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. At sinaysay nila sa kaniya, na sinasabi, Si Juan Bautista; at ang mga iba, si Elias; datapuwa't ang mga iba, Isa sa mga propeta. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Mark 8:34–35 The Way of the Cross 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “ Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me . hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man? 1:1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 1:2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; . Why would God snatch the truth from our mouths? Mark 8:2 "I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:" “I have compassion”: Only here and in the parallel passage (Matt. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. 35 If you try to hang on to your life, you will lose it. Sign Up or Login. katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang tandang ibibigay sa lahing ito. At sila'y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila. 27 (translation: Tagalog… Mark 8:36 For G1063 what G5101 shall it profit G5623 a man, G444 if G1437 he shall gain G2770 the whole G3650 world, G2889 and G2532 lose G2210 his own G846 soul? At kaniyang tinanong sila, Ilang tinapay mayroon kayo? 8 Do miracles prove Jesus’ divine mission? At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Is the Gospel Passage in Mark 8:36 in any way related to Matthew's description of Satan tempting Jesus with 'rule over the whole world'? At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. At sila'y nagsikain, at nangabusog: at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputolputol, na pitong bakol na puno. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, Nakakakita ka baga ng anoman? 35 For whoever wants to save their life [] will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Mark 4 ... 34 At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga: datapuwa't sa kaniyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At nangagkatuwiranan sila-sila rin, na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. 22 Sinabi nila sa kaniya, Labingdalawa. At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? Do people in heaven know what is going on earth? • At sinabi niya sa kanila, Hindi pa baga ninyo napaguunawa? Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: mark translation in English-Tagalog dictionary. 31 Sign Up or Login. 0 Votes. marka 1:35 - At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo'y nanalangin. At sinabi nila, Pito. AndG2532 he beganG756 to teachG1321 them,G846 thatG3754 the SonG5207 of manG444 mustG1163 sufferG3958 many things,G4183 andG2532 be rejectedG593 ofG575 the elders,G4245 andG2532 of the chief priests,G749 andG2532 scribes,G1122 andG2532 be killedG615, andG2532 afterG3326 threeG5140 daysG2250 rise againG450. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? at hindi baga ninyo nangaaalaala? Saka ipinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. 13 3 At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. Mark 8:34-35 Calling the crowd to join his disciples, he said, "Anyone who intends to come with me has to let me lead. 35 At nang araw ding yaon, nang gabi na, ay sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. 26 Sinabi nila sa kaniya, Labingdalawa. At nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang espiritu, at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? 2 At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si … The Way of the Cross. Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 0 Votes. And this regard and compassion produces deep humiliation in those who are delivered from the profanation of good, and through humiliation conducts to the blessing of peace. 34 At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sarisaring sakit, at nagpalabas ng maraming demonio; at hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonio, sapagka't siya'y kanilang kilala. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Should we be involved in such activities? ... Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila. You're not in the driver's seat; I am. 1 At nagsidating sila sa Betsaida. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Verse 35. At siya'y tumingala, at nagsabi, Nakakakita ako ng mga tao; sapagka't namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy, na nagsisilakad. Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? 38 Why did Jesus tell the recently healed blind man not to return to the village in Mark 8:26? • 28 But if you give up your life for my sake and for the sake of … 12 At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. 37 What kind of "evil" did Rehoboam do? At nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang espiritu, at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Jesus Foretells His Death and Resurrection. Don't run from suffering; embrace it. To Get the Full List of Definitions: Watch Queue Queue. How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Mark 8:34–35 34 And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “ If anyone would come after me , let him c deny himself and d take up his cross and follow me . 31 17 At nang pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo? The affection of truth also, which was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith in the LORD. (2 Chronicles 12:14). At dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y hipuin. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. Mark 8:34-35 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … 25 What does it mean that God redeems our pain and sorrows? 30 marka 9:35 - At siya'y naupo, at tinawag ang labingdalawa; at sa kanila'y sinabi niya, Kung sinoman ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat. Do people in heaven know what is going on earth? What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? What does it mean that God redeems our pain and sorrows? (translation: Tagalog… Verses 35-43. Now viewing scripture range from the book of Mark chapter 8:34 through chapter 8:35... Mark Chapter 8. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa; at kinuha niya ang pitong tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputolputol niya, at ibinigay sa kaniyang mga alagad, upang ihain sa kanila; at inihain nila sa karamihan. • At pumaroon si Jesus, at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinabi sa kanila, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? What did Jesus mean that they would not die before the kingdom came in Mark 9:1? At siya'y tumingala, at nagsabi, Nakakakita ako ng mga tao; sapagka't namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy, na nagsisilakad. The Transfiguration. 36 Mark 8:36 What does the Bible say about impactful thoughts? Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 35 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. Mark 8:34(NASB) Verse Thoughts When Jesus summoned the crowd to come, and listen to Him, together with His chosen disciples, and made His astonishing demand... that anyone who wanted to follow Him was to deny themselves, and take up their cross and follow Him... we find that this requirement was recorded immediately after Peter had pronounced his divine revelation from God. 35 At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo'y nanalangin. Nang aking pagputolputulin ang limang tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat? At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. Mark 8:34-35. Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. 33 At nangagkatuwiranan sila-sila rin, na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. He called the crowd with his disciples, and said to them, “If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me. at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? When he fed the 5,000, Jesus expressed “compassion” for the people’s lost spiritual condition (6:34). At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? 18 1:4 Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang … 1 Votes, Mark 8:36 Mark 8:34-35 NLT. Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? Mark 8:34-35 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them,Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Mark 8:15 At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, Nakakakita ka baga ng anoman? 1 Votes, Mark 8:22 - 25 32 Saka ipinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. 6 nangagmatigas na baga ang inyong puso? At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. 35 34 Is the Gospel Passage in Mark 8:36 in any way related to Matthew's description of Satan tempting Jesus with 'rule over the whole world'? Read full chapter (2 Chronicles 12:14). At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang sabi ninyo kung sino ako? For whoever wants to save their lifewill lose it, but whoever loses their life for me a... Read verse in New International Version marka 8:38 - Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. This video is unavailable.